อัพเดทและดาวน์โหลดโปรแกรม (Update & Download Software) 
 

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ UPS

คุณสมบัติเด่น

 • รายงานสถานะทางไฟฟ้าและข้อมูลทางไฟฟ้า
 • สามารถตรวจสอบสถานะทางไฟฟ้าต่างๆ แบบกราฟิก
 • ตั้งตารางเวลาเปิด-ปิดคอมพิวเตอร์และ UPS ล่วงหน้า (Schedule Shutdown and Restart)
 • ตั้งตารางเวลาการทดสอบ UPS ล่วงหน้า (Schedule Self-Test)
 • สามารถเลือกสั่งให้ทำการบันทึกไฟล์ข้อมูลอัตโนมัติ และสามารถเลือกวิธีปิดคอมพิวเตอร์ได้ถึง 3 แบบ คือ Normal Shutdown, Force Shutdown และ Hibernate Shutdown
 • สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Windows 95/ 98/ ME, Windows NT/ 2000/ XP, Linux (Redhat 7.0, 7.1, 7.2/ Mandrake 8.0, 8.1, 8.2), UNIX (HP, Sun Solaris)

 

 


ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ UPS

คุณสมบัติเด่น

 • แสดงสถานะการทำงานของ UPS และสถานะของไฟฟ้าที่จ่ายจากระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ตั้งเวลา Shutdown หรือ Restart คอมพิวเตอร์ และ UPS (Option)
 • ตั้งเวลาทดสอบ UPS (Option)
 • บันทึกข้อมูลผลของ Self Testing และปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Option)
 • ส่งข้อมูลผลของ Self Testing และปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปยังเครื่องแฟกซ์ (Option)
 • บันทึกไฟล์งานข้อมูลอัตโนมัติก่อน Shutdown คอมพิวเตอร์ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • กรุณาอ่านข้อตกลงก่อนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของลีโอนิคส์จากเว็บไซต์
 • ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ LEONICS โดยเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นและระบบปฏิบัติการ
 • ข้อแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ LEONICS บางรุ่นที่จะนำไปใช้งาน
  • GREEN (LAN I/F)* เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิตขึ้นในปี 1996
  • GREEN (RS 232, RS 232 MESSAGE)* เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ผลิตขึ้นในปี 2004
   *การสังเกตรุ่นผลิตภัณฑ์ของ GREEN (LAN I/F), GREEN (RS 232, RS 232 MESSAGE) และ Alpha (RS 232, RS 232 MESSAGE) ให้ดูที่ป้ายแสดงผลิตภัณฑ์ด้านหลัง UPS รุ่นผลิตภัณฑ์จะปรากฏอยู่ในวงเล็บด้านหลังชื่อ


  ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด มีไว้สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ LEONICS เท่านั้น
 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางเว็บไซต์ ลีโอนิคส์จะไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ได้จากการดาวน์โหลดไปจากเว็บไซต์
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากความบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ และ ลีโอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในภายหลัง รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, แทรกเสริม หรือยกเลิกบริการใดๆ
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือผลเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการที่ท่านใช้งาน หรือเข้าถึง หรือความผิดพลาด การระงับ การเพิกถอนบริการเวลาใดก็ตาม
 • ลีโอนิคส์ขอยกเว้นความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะในสัญญา ค่าปรับ หรือชดใช้ต่อความไม่เที่ยงตรง ความไม่เข้ากัน ความด้อยคุณภาพ หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ
  หมายเหตุ: 

  ความต้องการของ Windows OS ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Easy-Mon X มีดังนี้

    •  ระบบปฏิบัติการ Windows NT ต้องใช้ SERVICE PACK 6
    •  ระบบปฏิบัติการ Windows 95/ 98/ ME ต้องใช้ Microsoft Windows Installer for Windows 9X
    •  ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ต้องใช้ Microsoft Windows Installer for Windows 2000