อัพเดทและดาวน์โหลดโปรแกรม (Update & Download Software) 
 

Easy-Mon V
ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

 • สามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ UPS ได้หลายเครื่องผ่านระบบ LAN และอินเตอร์เน็ต
 • แสดงกราฟข้อมูลทางไฟฟ้าของ UPS แบบ Real-time ได้แก่ แรงดันไฟฟ้า (Voltage), ความถี่ทางไฟฟ้า (Frequency), ระดับการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อพ่วง (Load Level) และปริมาณพลังงานสำรองของแบตเตอรี่ (Battery Capacity)
 • สามารถปิดระบบปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย และป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายเมื่อเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง
 • แจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบด้วยเสียง, หน้าจอแบบ Pop-up, ส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย, ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์
 • ตั้งตารางเวลาเปิด-ปิด UPS ล่วงหน้า, ตั้งตารางเวลาการทดสอบแบตเตอรี่ล่วงหน้า, สามารถกำหนดการควบคุมด้านขาออกและการแจ้งเตือนด้วยเสียง
 • มีระบบป้องกันและจัดการการเข้าถึงระบบจากระยะไกลโดยใช้รหัสผ่าน (Password)

ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 • กรุณาอ่านข้อตกลงก่อนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของลีโอนิคส์จากเว็บไซต์
 • ซอฟต์แวร์ Easy-Mon V นี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ LEONICS รุ่น Green-V series, Blue-V series, OA-series และ U-Sine series
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด มีไว้สำหรับให้บริการแก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ LEONICS เท่านั้น
 • ซอฟต์แวร์ตามรายการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการทางเว็บไซต์ ลีโอนิคส์จะไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ได้จากการดาวน์โหลดไปจากเว็บไซต์
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากความบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ และลีโอนิคส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในภายหลัง รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน, แทรกเสริม หรือยกเลิกบริการใดๆ
 • ลีโอนิคส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือผลเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการที่ท่านใช้งาน หรือเข้าถึง หรือความผิดพลาด การระงับ การเพิกถอนบริการเวลาใดก็ตาม
 • ลีโอนิคส์ขอยกเว้นความรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะในสัญญา ค่าปรับ หรือชดใช้ต่อความไม่เที่ยงตรง ความไม่เข้ากัน ความด้อยคุณภาพ หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ
 • หมายเหตุ:  ความต้องการระบบในการติดตั้งซอฟต์แวร์ Easy-Mon V มีดังนี้
    •  Windows 98
    •  Windows 2000
    •  Windows 2003
    •  Windows XP
    •  Windows Vista
    •  Windows 2008
    •  Windows 7
    •  Red Hat Linux 8.0 หรือสูงกว่า
    •  Red Hat Enterprise Linux AS3 หรือสูงกว่า
    •  SUSE Linux 10 หรือสูงกว่า
    •  Ubuntu 6.10 หรือสูงกว่า
    •  Fedora 5 หรือสูงกว่า
    •  Mac OS X 10.3, 10.4, 10.5