ลีโอนิคส์สนับสนุน "ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 14"

  

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 และมาตรฐานบังคับ มอก.1291-2545 นำโดยคุณวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนในพิธีปิดและรับมอบโล่ที่ระลึกจาก ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการ "ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 14" ซึ่งบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999
Hyper Cube เป็นค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชน ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 กลับข่าวสารและกิจกรรม