การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้
Grid Connected Inverter ของ LEONICS

LEONICS บริษัทผู้ออกแบบ,ผลิต ,วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมถึงระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Grid Connected Inverter ของ LEONICS เพื่อติดตั้งและใช้งานใน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดต่อเชื่อมสู่กริด (Grid Connected System ขนาด 10.5 kWp.) ณ อาคารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายประเจิด สุขแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ

 กลับข่าวสารและกิจกรรม