LEONICS โชว์นวัตกรรมประหยัดพลังงาน & ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน
พร้อมจัดสัมมนาในงาน Renewable Energy Asia 2006


LEONICS
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ, ผลิต, วางระบบและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานรวมถึงระบบพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 จัดโชว์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (H-50), ปั๊มความร้อนแบบดูดกลืนโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ/ LPG เป็นเชื้อเพลิง, ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์, ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่ง (Grid Connected System), Laplace's Solar Pro โปรแกรมออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า ฯลฯ ในงาน Renewable Energy Asia 2006 พร้อมกันนี้ยังได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้เข้าชมงานโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของ LEONICS สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.leonics.co.th, www.leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม