LEONICS ผู้นำตลาด ผู้ไม่เคยทอดทิ้งสังคมไทย
สนับสนุนองค์กรช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสLEONICS บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์, อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์พลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรและหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ให้การสนับสนุนเครื่องสำรองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ (UPS) ภายใต้ตราสินค้า LEONICS ให้กับมูลนิธิ "The Family" ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส, กำพร้าและทุพพลภาพ ฯลฯ โดยออกเดินสายให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนทั่วประเทศ โดย UPS ที่สนับสนุนให้นี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนทำงานต่างๆ ภายในมูลนิธิ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้น

 กลับข่าวสารและกิจกรรม