LEONICS  ร่วมสนับสนุนโครงการ “ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 16” บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด โดยคุณสุรพันธุ์  กปิญชรานนท์ เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายและรับมอบโล่ที่ระลึกจาก อาจารย์อภิเนตร  อูนากูล ที่ปรึกษาชุมนุมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการ
“ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 16”  (หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999) โดย Hyper Cube เป็นค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชนที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 กลับข่าวสารและกิจกรรม