ติดตั้ง 10 kWp Solar Grid Tie System ที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ลีโอนิคส์ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 10 kWp (10 kWp Solar Grid Tie System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ระบบที่ได้ทำการติดตั้งนี้ ถูกออกแบบโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Array) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Leonics APOLLO G-331 (Three-phase Grid Connected Inverter) ขนาด 10.5 kW จำนวน 2 เครื่อง และระบบ Public Information System พร้อมระบบแสดงผล ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวัน (Daily produced electrical energy) และข้อมูลอื่นๆ เช่น การแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เทียบเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Reduced CO2 emission) ที่ลดลง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 177 หรือ e-mail มาที่ marketing@leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม