ลีโอนิคส์เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่องการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟ)

ลีโอนิคส์เข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเรื่องการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม โซลาร์รูฟ) ครั้งที่ 1 จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ร่วมกับโครงการ Green Network Forum จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสิรมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Roofto) และโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)

ลีโอนิคส์จัดแสดงนวัตกรรมของระบบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิเช่น ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Grid Interactive, ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (Grid Connected Power System), โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่งการไฟฟ้า (Grid Connected PV Power Plant), โซลาร์ฟาร์ม (Solar Power Farm), ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Rooftop Solar Power System), ระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับเกาะหรือหมู่บ้านห่างไกล (Island and Village Power System), ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ( Mini-grid System) เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมากมายรวมถึง ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอีกด้วยsolar investmentสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวารุณี โทร. 02-746-9500 ต่อ 177

 กลับข่าวสารและกิจกรรม