กิจกรรมพิเศษ

การศึกษาไทยก้าวไกลกับลีโอนิคส์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ด้วยความสามารถในการทำงานที่เอื้อประโยชน์และสร้างความสะดวกสบายรวดเร็วในการทำงานให้ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปูพื้นฐานในการเรียนรู้ของวิทยาการดังกล่าว จึงเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น โดยเฉพาะในวงการด้านการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ลีโอนิคส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทนมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 และ ISO 14001 ในฐานะบริษัทของคนไทยที่มีปณิธานแน่วแน่ในด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทางด้านการศึกษาและยกระดับการศึกษาไทยไปสู่ระดับสากล จึงได้จัดโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลไปกับลีโอนิคส์" เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับสถานศึกษาที่มีความต้องการให้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) แต่ยังขาดแคลนในด้านงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ดังนี้


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา และยกระดับการศึกษาไทยไปสู่ระดับสากลมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนไทย
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือกับสถานศึกษาที่ต้องการเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ไปพัฒนาระบบการเรียนและการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บนสุด  

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน

 1. โรงเรียนมุสลิมอุปถัมภ์ (สงขลา)
 2. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม (ฉะเชิงเทรา)
 3. โรงเรียนปัญจทรัพย์ (กรุงเทพฯ)
 4. โรงเรียนวัดลานนาบุญ (นนทบุรี)
 5. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ผ่ายประถม (กรุงเทพฯ)
 6. วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ (กรุงเทพฯ)
 7. โรงเรียนสิริรัตนาธร (กรุงเทพฯ)
 8. โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา (กรุงเทพฯ)
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (กรุงเทพฯ)
 10. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (ชลบุรี)
 11. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (กรุงเทพฯ)
 12. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ม. เกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
 13. โรงเรียนพญาไท (กรุงเทพฯ)
 14. โรงเรียนวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ)
 15. โรงเรียนอำนวยศิลป์ (กรุงเทพฯ)
 16. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (กรุงเทพฯ)
 17. โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด (ตาก)
 18. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (กรุงเทพฯ)
 19. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ (สุรินทร์)
 20. โรงเรียนผดุงกิจวิทยา (กรุงเทพฯ)
 21. โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง สปช. (กาญจนบุรี)
 22. โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย (ฉะเชิงเทรา)
 23. โรงเรียนมัธยมสาธิต สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ)
 24. โรงเรียนสุวกูลพิทยา (กรุงเทพฯ)
 25. โรงเรียนนวาสุเทวี (กรุงเทพฯ)
 26. โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)
 27. โรงเรียนอนุบาลปราณมงคล (กรุงเทพฯ)
 28. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งต้อม (เชียงใหม่)
 กลับข่าวสารและกิจกรรม
บนสุด