โครงการ "แด่โรงเรียนของหนู"

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบโครงการ
ระยะเวลา
ผู้ดำเนินงาน
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดข้อเขียนวิธีการประหยัดพลังงาน

หลักการและเหตุผล

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ทำการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็คทรอนิคส์รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย ด้วยเห็นว่าเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้นั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนกับสถานศึกษา ถือเป็นอีกหนึ่งวิถีทางที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยด้านการเรียนการสอนของเยาวชนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการศึกษาไทยไปสู่สากลมากขึ้น
  2. เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานและรู้จักการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน/นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาไทย

 

รูปแบบโครงการ

โครงการ "แด่โรงเรียนของหนู" เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ให้กับโรงเรียน/สถานศึกษาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อันเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของท่านได้ ด้วยการส่งข้อเขียนบรรยายถึงวิธีการประหยัดพลังงานที่ใช้ในบ้าน, สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานของท่าน ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ-สกุลผู้ส่งข้อเขียน, อายุ, อาชีพ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, แฟกซ์ หรืออีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ
  • ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษาที่ต้องการให้มอบ LEONICS UPS พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่ส่งข้อเขียนที่บรรยายถึงวิธีการประหยัดพลังงานจำนวน 50 ท่าน โดยจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ หนังสือ INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW, ชั่วโมงอินเตอร์เน็ตจาก CS LOXINFO จำนวน 5 ชั่วโมง, เสื้อแจ๊กเก็ตจาก LEXMARK และบัตรผ่านประตูเข้าสวนสนุกดรีมเวิลด์ สำหรับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ผู้ส่งข้อเขียนได้ระบุชื่อไว้จะได้รับ LEONICS UPS รุ่น ACURA 1050 VA จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 45 รางวัล หรือ LEONICS UPS รุ่น OA 1 500 VA จำนวน 1 เครื่อง รวม 72 รางวัล รวมทั้งสิ้น 117 รางวัล (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตัดสิน)

ระยะเวลา

  • ส่งข้อเขียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2547
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 6 สิงหาคม 2547

 

ผู้ดำเนินงาน

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
119/50-51 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2746-9500, 0-2746-8708#172, 173 โทรสาร 0-2746-8712
ผู้ดูแลโครงการ คุณนุชรี อุดมสมหวัง อีเมล์:
เว็บไซต์: www.leonics.co.th