ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม

พื้นที่ส่วนนี้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ ผู้ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ของเราในอนาคต วัตถุประสงค์ก็คือ ตอบบางคำถามให้กับคุณสำหรับเป็นความรู้ในการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar electrification system) นำมาใช้งานได้ 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. ในพื้นที่ที่มีบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (เช่น เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งฯ, ผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดหรือสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ ฯลฯ)
  2. ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือบริการของการไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า (เช่น เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย ฯลฯ)

การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใน 2 ลักษณะที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น มีจุดมุ่งหมายนานาประการ รวมถึงประโยชน์และความคุ้มค่าก็แตกต่างกันออกไปด้วย

  1. ในพื้นที่ที่มีบริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าอยู่แล้ว ระบบที่ให้ประโยชน์สูงสุดและนิยมใช้มากเรียกว่า "ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบต่อเชื่อมสายส่ง" (Grid connected หรือ Grid tie solar energy system) ซึ่งใช้แพร่หลายในยุโรปและญี่ปุ่น เป็นต้น ระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 3 kW จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 265,000 บาท - 400,000 บาท และคุณสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 10-15 kWh/วัน ซึ่งเมื่อคำนวณค่าไฟฟ้าปัจจุบันจะมีระยะเวลาการคืนทุนที่นานมาก
    ในกรณีที่ท่านต้องการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศและสมัครใจจะติดตั้งระบบ บริษัทฯ ก็มีความยินดีที่จะบริการตามวัตถุประสงค์ของท่าน
  2. พื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือบริการของการไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใช้งานในรูปแบบนี้เรียกว่า "ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งอิสระ" (Stand-alone solar energy system) การพิจารณาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี้เป็นทางเลือกที่ได้รับการยอมรับว่าให้ผลคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาวและเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดีเซล (Diesel generator) แต่มีการลงทุนที่สูงกว่าในเบื้องต้น ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เรานำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก็เป็นระบบที่ใช้งานลักษณะนี้

บริษัทฯ ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้ "ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งอิสระ" กับบ้านพักอาศัยที่มีบริการของการไฟฟ้าอยู่แล้ว เพราะจะทำให้ผู้ใช้มีการลงทุนที่สูงเกินความจำเป็นและมิได้เป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ
หากท่านมีความต้องการที่จะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อการสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าดับเพียงเท่านั้น บริษัทฯ ขอแนะนำแนวทางอื่นที่เหมาะสมและให้ผลคุ้มค่าการลงทุนมากกว่าให้กับท่าน

บริษัทฯ หวังว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Electrification Systems) และขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านได้ให้ความสนใจ บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ท่านได้เลือกใช้ระบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับตัวท่านเองและประเทศชาติ