ลีโอนิคส์ จัดงานสัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Rooftop Solar Power System)

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้นำด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทนในอาเซียน ได้จัดงานสัมมนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop Solar Power System) 2 หัวข้อ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ รวมกว่า 60 ท่าน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และผู้ที่กำลังพิจารณาติดตั้งระบบฯ บนหลังคาบ้านพักอาศัย อาคาร สำนักงาน และโรงงาน

    หัวข้องานสัมมนา ได้แก่
  1. "การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop Solar Power System) ให้ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC ครั้งที่ 2" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง มาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับทิศทางการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งหลังคาบ้าน อาคาร สำนักงาน และโรงงานต่างๆ
  2. "สร้างความเข้าใจก่อนเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop solar power system) ครั้งที่ 1" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจลงทุน

ในครั้งนี้ ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ IEC TC82 WG3, WG6 และ TTC1016 ของไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้ง 2 หัวข้อ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาว่า สามารถถ่ายทอดเนื้อหา ประสบการณ์จริง และแนะนำข้อมูลได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน

สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถสอบถามกำหนดการสัมมนาครั้งต่อไป และสอบถามงานสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Rooftop Solar Power System) ได้ที่คุณวารุณี โทร 02-746-9500 ต่อ 177solar rooftop กลับข่าวสารและกิจกรรม