การอบรมหลักสูตรการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV-Diesel เพื่อลดการใช้น้ำมัน

หลักการและเหตุผล :

"พลังงานแสงอาทิตย์" เป็นพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต ที่มีบทบาทสำคัญและมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ที่ช่วยสร้างโอกาสและลดวิกฤตปัญหาขาดแคลนพลังงาน เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นพลังงานสะอาดและสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำมาใช้ได้ทั้งพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (off grid) เช่น หมู่เกาะ, หมู่บ้าน, ตำบล หรือพื้นที่ห่างไกลที่รัฐยังไม่สามารถขยายสายส่งไปให้บริการได้ ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar Power System) และระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power System) และในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึง (on grid) เช่น เขตเมือง ซึ่งได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง (Grid connected Power System) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ทั้งสองลักษณะนี้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น "การออกแบบระบบ" จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพื่อทำให้เกิดความเหมาะสม, เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองลง

วัตถุประสงค์การอบรม :

ในปัจจุบัน ธุรกิจการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบระบบที่ถูกต้อง ดังนั้น การเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด PV-Diesel ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นพลังงานหลักและลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเดิมได้

รูปแบบการอบรม :

 • วันแรก – อบรมเต็มวัน โดยบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สอนวิธีการคำนวณการออกแบบระบบที่ถูกต้อง และตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้และมอบเอกสารรับรองความรู้และความเข้าใจ (Certification)
 • วันที่สอง – เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานลีโอนิคส์
 • หัวข้อการอบรม :

  1. ชนิดของระบบผลิตไฟฟ้าแบบทำงานอิสระ (Stand-Alone) และการเลือกใช้ ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  2. รู้จัก อุปกรณ์ การทำงาน และการเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ
  3. การออกแบบระบบแต่ละชนิด
   1. Load Profile จุดเริ่มต้นที่ถูกต้องในการออกแบบ
   2. การหาข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ
   3. การเลือกชนิดของระบบ
   4. การเลือก ขนาด ของ อุปกรณ์
  4. ทำความเข้าใจการทำงาน ของระบบจริง

  วันและสถานที่ :

 • วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 – โรงแรม หรือ สถานที่เหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้าอบรม
 • วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 - บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เลขที่ 113 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (มีรถบริการรับ-ส่งฟรี จากโรงแรม)
 • วิทยากร : ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา, ผู้เชี่ยวชาญระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยที่ร่วมร่างมาตรฐานใน IEC TC 82 (Solar Energy System), WG3, WG6, JWG1, ตัวแทนประเทศไทยในการประชุม IEC 5ครั้ง และประชุม Working Group 7ครั้ง ทั้งในเอเชีย, ยุโรป และอเมริกา, คณะกรรมการวิชาการ TTC1016 ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 • ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ต้องการออกแบบระบบที่ใช้งานได้จริง อย่างยั่งยืน เพื่อทำระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานในพื้นที่
 • ผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
 • Hybrid Power System

  จัดโดย : บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า, เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ขนาด 120W ถึงระบบที่จ่ายไฟฟ้าทั้งเกาะที่มีกำลังผลิตรวมในระดับ MW ถึง 5 แห่ง โดยขนาดใหญ่สุด 4.9 MW ทั้งในเอเชีย และแอฟริกา อาทิเช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, อูกานด้า และมัลดีฟ

  ผลงานโดดเด่นของบริษัทในปีที่ผ่านมา :

 • ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 3.3MW ติดตั้งที่ตำบลคีม่า รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
 • ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 4.2MW ติดตั้งที่ตำบลตันจูง ลาเบียน อำเภอลาฮาด์ ดาตู รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
 • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.66MW ของบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด ติดตั้งที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบิทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5.74MW ของบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ติดตั้งที่ ตำบลแก่งคอย อำเภอห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี
 • ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 40kW ติดตั้งที่เกาะจิก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ค่าสมัครอบรม/หลักสูตร : 5,000 บาท

  สิทธิพิเศษที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ได้รับ คือ : รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากราคา Dealer เมื่อซื้อสินค้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Solar Inverter) และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Solar charge controller) ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ คุณวารุณี โทร. 02-746-9500 ต่อ 171, 177

   กลับข่าวสารและกิจกรรม