เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverters)
ออกแบบและทดสอบเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งจากการไฟฟ้าระบบ 3 เฟส แบบ Output Transformerless
ประสิทธิภาพสูง
สามารถทำ Negative Grounding ได้ (สำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบาง (Thin film) และลดค่า PID ในแผงเซลล์แผงอาทิตย์แบบผลึกซิลิคอน (c-Si)
มีระบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT)
มีระบบ Islanding protection (ตามมาตรฐาน IEC 61727 และ IEC 62116) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากสายส่งการไฟฟ้า
เปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงเกินไป
มีระบบป้องกันผู้ใช้งานอย่างสูงสุด
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าต่ำกว่าและเกินกว่าพิกัด
  แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ