แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules)
กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon PV Modules)
สมรรถนะการทำงานสูงกว่าภายใต้อุณหภูมิสูงในฤดูร้อน ทำให้เกิดความแตกต่างในกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
ให้กำลังไฟฟ้าที่เสถียรตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน มีความน่าเชื่อถือสูง
ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่า (EPT; Energy Pay-back Time)
ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61646
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ